Удостоверяване на постъпването на работа

Преди постъпване на работа задължително се сключва писмен трудов договор между работника или служителя и работодателя. Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението за регистрацията му, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. 

 

Също така, преди постъпване на работа работодателят е длъжен да представи на работника или служителя екземпляр от длъжностната характеристика и да проведе първоначален инструктаж по безопасност и здраве при работа, за което издава служебна бележка. За удостоверяването на изпълненията на всички тези задължения, работодателят следва да състави необходимите документи, които да връчи на работника или служителя срещу подпис, след което да съхранява в хартиеното или електронно трудово досие екземпляри от тях, които да служат като доказателства при проверки и съдебни трудови спорове. 

 

Работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите, освен ако страните са уговорили друг срок. Уговарянето на друг срок е възможно да стане в трудовия договор или в друг писмен документ. Ако работникът или служителят не постъпи на работа в този срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, за които той е уведомил работодателя до изтичането на срока. В случай, че работникът или служителят не постъпи на работа, работодателят следва да заличи регистрацията на трудовия договор, която е извършена в НАП.

 

Съгласно чл. 63, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ) изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работника или служителя на работа, което се удостоверява писмено. Практически това означава да има доказателства от кой ден е започнало изпълнение на трудовите задължения, като това е удостоверено с подписа на работника или служителя. 

 

Следва да се има предвид, че работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител. Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение (чл. 128б, ал. 2 от КТ). Поради това писменият документ, удостоверяващ постъпването на работа следва да е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие на работника или служителя. 

 

Важна забележка! 

Настоящото изложение не съставлява правно становище, препоръка за действия или бездействия. То отразява единствено мнението на автора. 

Винаги търсете правна помощ и съдействие по конкретни въпроси от своята дейност.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!