Сключване и регистриране на трудовия договор

Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа. Той е задължителен и може да бъде сключен само в писмена форма, която се счита за спазена и в условията, когато е съставен електронен документ. Спрямо Кодекса на труда и Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя, е възможно трудовият договор да се състави и съхранява като част от електронното трудово досие.

 

Съдържание на трудовия договор

В чл. 66, ал. 1 от КТ са определени задължителните реквизити на трудовия договор. Той трябва да съдържа данни за страните и с него да се определят:

1. Мястото на работа;

2. Наименованието на длъжността и характера на работата;

3. Датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;

4. Времетраенето на трудовия договор;

5. Размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;

6. Еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;

7. Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;

8. Продължителността на работния ден или седмица.

С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, както и условия, които са по-благоприятни за работника или служителя от установените с колективния трудов договор.

В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Уведомлението за сключен трудов договор е приложение към Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда. В него се попълват данните на работника или служителя и данните на работодателя, както и основните данни за трудовия договор: основание на сключването, датата на сключването, основно трудово възнаграждение, длъжността (код по НКПД) и др.

Важно е да не се пропуска срокът за подаване на уведомлението до НАП, поради обстоятелството, че след този срок уведомление за сключен трудов договор може да се подаде единствено след предписание от Инспекция по труда, което е свързано с извършване на проверка и евентуални санкции за работодателя. 

Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя, преди постъпването му на работа, екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението за регистрацията му, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Поради това уведомлението за регистрация на трудовия договор следва да е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие. 

Важна забележка! 

Настоящото изложение не съставлява правно становище, препоръка за действия или бездействия. То отразява единствено мнението на автора. 

Винаги търсете правна помощ и съдействие по конкретни въпроси от своята дейност.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!