Определяне на длъжността и характера на работата

Преди да наеме на работа работник или служител, работодателят трябва да е определил точната длъжност и характера на работата, която ще изпълнява лицето. Самата длъжност следва да е включена в длъжностното разписание на предприятието. В трудовия договор задължително се посочва наименованието на длъжността и характера на работата. Това е задължителен реквизит, като по този начин се определят основните задължения, които ще има работника или служителя. 

 

Наименованието на длъжността в трудовия договор трябва да съответства на изискванията на Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) и да отговаря на работата, която ще изпълнява работникът или служителят. 

НКПД е утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика. На интернет сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикувана НКПД, а също така и Правилник за прилагане, методологически бележки и указания за прилагане на НКПД, които могат да са от полза при точното определяне на длъжността, която ще заеме работникът или служителят след сключването на трудовия договор.

 

Характерът на работата се определя съобразно:

- конкретната трудова функция;

- обемът и същността на работата;

- условията, при които тя ще бъде извършвана от работника или служителя. 

 

В трудовия договор се посочват основните белези на характера на работата, като в длъжностната характеристика, която работодателят връчва на работника или служителя при сключването му, се съдържа детайлното описание на трудовите функции.

 

Следва да се има предвид, че работодателят има задължение преди постъпването на работа да връчи на работника или служителя длъжностна характеристика. В нея се уточняват конкретно всички задължения на работника или служителя. 

 

Трудовият договор и длъжностната характеристика са част от поддържаното на хартия или електронно трудово досие на работника или служителя. Чрез системата на eHR този тип документи могат да бъдат изцяло дигитализирани, което прави тяхното създаване, подписване и връчване изключително лесно и удобно, особено при дистанционна работа и в условия на COVID-19.Важна забележка! 

Настоящото изложение не съставлява правно становище, препоръка за действия или бездействия. То отразява единствено мнението на автора. 

 

Винаги търсете правна помощ и съдействие по конкретни въпроси от своята дейност.

 

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!