Дисциплинарни наказания – кога и как можем да ги прилагаме правилно, сигурно и законосъобразно?

Все повече работодатели са изправени пред предизвикателството да търсят и прилагат адекватни и разумни дисциплинарни санкции по отношение на свои работници и служители, неспазващи правилата на трудовата дисциплина в предприятието, застрашаващи дейността на работодателя с неправомерното си поведение и ощетяващи финанансовите, времевите и имуществените ресурси на своята фирма. В процеса на търсене и намиране на адекватно и юридически издържано разрешение на възникналите неблагоприятни ситуации, работодателите взимат решение за налагане на дисциплинарни наказания. Полето за избор между дисциплинарните наказания и процедурата за тяхното законосъобразно налагане, е сложен процес, изискващ задълбочено познаване на правната уредба в тази област.

Избор на нерегламентирано дисциплинарно наказание и/или процедурни пропуски при налагането му са особено опасни за работодателите, защото водят до отмяна на наложеното наказание от съда като незаконосъобразно, без спорът да се разглежда по същество (т.е. без да се изследва въпросът дали дисциплинарно нарушение е извършено или не). Затова е препоръчително, всяко такова производство да бъде предварително съгласувано с компетентен юридически екип, който да се ангажира да подготви съответната трудова документация, свързана с производството по налагане на дисциплинарното наказание.

Дисциплинарната отговорност санкционира неправомерното и виновно поведение на работника или служителя, което представлява и нарушаване на трудовата дисциплина. Тя се изразява в налагане на предвидени в закона дисциплинарни наказания от страна на работодателя. Характерно за дисциплинарната отговорност е, че се налага от едната от страните по трудовото правоотношение спрямо другата: работодателят може да налага дисциплинарни наказания на свои работници и служители.

Нарушенията на трудовата дисциплина могат да бъдат изключителен голям брой и всеки работодател следва да обърне специално внимание при подготовката на вътрешната си трудова документация, уреждаща конкретната дисциплинарната отговорност на своите работници и служители, за да е в състояние да защити в максимална степен правата и интересите си, в случай на нарушения. Всяко задължение на работника или служителя по трудовото правоотношение, което той виновно не изпълни, или изпълнява в отклонение от установените изисквания, може да стане основание за налагане на предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания. Налагането им, обаче, следва задължително да бъде съгласувано с юрист с цел недопускане на процедурни пропуски и възникване на неблагоприятни последици за работодателя като резултат от неглижирането на законоустановените процедурни правила.

Екипът на Българска Косултантска Група (Bulgarian Consulting Group, https://www.bulgarianconsulting.eu) подкрепя българските работодатели по пътя към защитата на техните права и интереси като разработва за своите клиенти и партньори разширени пакети от трудова документация, даващи максимално голям избор от действия в случай на нарушения на установените вътрешнофирмени правила и адекватна и ефективна протекция с цел постигане на пълна законосъобразност и минимизиране на риска от съдебни обжалвания по повод наложени дисциплинарни наказания.

В началото на годината, създадохме и пилотния за България проект HR Advocate - уникална екосистема, която обединява опита на специалисти от различни области заети с управлението на работното място като основно понятие във всяка една организация (https://hradvocate.eu).

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!