Видовете трудови договори според тяхната продължителност

Видовете трудови договори според тяхната продължителност могат да се разделят на два основни вида – срочни и безсрочни. При сключване на трудов договор, задължително се определя неговото времетраене, съгласно чл. 66, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда (КТ). 

 

Разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от КТ установява законова презумпция, че трудовият договор е сключен за неопределено време, в случай че в договора не е изрично посочено, че трудовото правоотношение е срочно. Ако трудовият договор е срочен, трябва да се определи неговия конкретния вид, съгласно възможните основания по чл. 68, ал. 1 от КТ. 

 

Срочните трудови договори биват:

- за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго; 

- до завършване на определена работа; 

- за заместване на работник или служител, който отсъства от работа; 

- за работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс; 

- за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган. 

Сключването на срочен трудов договор за определен срок (чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ) е допустимо единствено за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. 

По изключение срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за срок най-малко една година, може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Изключение е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му. Поради това, при сключване на срочен трудов договор за определен срок, е важно в самия договор да се посочи конкретната причина, поради която работодателят не сключва безсрочен трудов договор.

Срочният трудово договор за определен срок, може да се сключи и за по-кратък срок, по писмено искане на работника или служителя. Това искане следва да е подадено преди сключването на трудовия договор и да е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие. В тези случаи срочният трудов договор със същия работник или служител, за същата работа, може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. Срочният трудов договор за определен срок, който е сключен в нарушение на тези правила, се смята за сключен за неопределено време (чл. 68, ал. 5 от КТ).

Срочните трудови договори сключени до завършване на определена работа (по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ) трябва задължително да съдържат ясно описание на работата, която трябва да се извърши.

Срочните трудови договори за заместване на работник или служител, който отсъства от работа, (по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ) трябва да съдържат точните данни на замествания работник или служител – имената и длъжността.

Важно е да се има предвид, че срочните трудови договори се прекратяват с изтичане на срока, без никоя от страните да дължи предизвестие. Трябва обаче работодателят да издаде писмена заповед за прекратяване на трудовия договор, която да е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие.

В случай че срочният трудов договор е за определен срок или за заместване на отсъстващ работник или служител, той може да се превърне в безсрочен, ако наетото лице продължи да работи след изтичане на уговорения срок пет или повече работни дни, без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

Важна забележка! 

Настоящото изложение не съставлява правно становище, препоръка за действия или бездействия. То отразява единствено мнението на автора. 

Винаги търсете правна помощ и съдействие по конкретни въпроси от своята дейност.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!