За трудовата мобилност

През последните години безработицата бавно, но стабилно спада. Това, разбира се, е добра новина. Същевременно от гледна точка на бизнеса, това води и до някои проблеми. Все по-трудно и бавно става запълването на свободните работни места. На пазара на труда изчезват квалифицираните кандидати, т.е. трябва да се планират все повече обучения за новонаетите служители. Настъпва така нареченият „Пазар на кандидата“ – т.е. кандидатите диктуват условията на пазара на труда. Това положение не е ново в България, вече имаме опита от 2007 – 2008 година, когато бизнесът работеше в същата среда. Негативните ефекти също са познати – проблеми при разширяване на съществуващи предприятия, както и колебания и дори отказ от планирани инвестиции. Точно това се случва в момента в Пловдив и региона.

 

Едно възможно решение се крие в трудовата мобилност. Заетостта е неравномерно географски разпределена и, за съжаление, има общини с чувствителна безработица. Привличането на хората от тях в по-развитите икономически региони е трудна, но решима задача.

 

Исторически трудовата мобилност има дълбоки корени. Винаги хората са били склонни да мигрират, търсейки поминък, заетост и по-добър и достоен живот. В зависимост от периода, се извършвала миграция от селата към градовете, към друг град, към друга държава и дори към друг континент.

 

В държави като САЩ, трудовата миграция е нещо нормално, част от ежедневието. Тя силно се влияе от икономическото развитие на отделните региони и е основната причина някои от най-големите проекти да станат възможни.

 

В България трудовата мобилност също е факт. Тя основно е в посока големите градове, като най-ясно е изразена в София. В Пловдив също стартира проект за привличане на кадри от общини с висока безработица в цялата страна и насърчаване на трудовата мобилност през 2017 г. Проектът е подкрепен от клъстер „Тракия икономическа зона“ и община Пловдив, ръководи се от JobTiger и зад него застанаха вече някои от най-големите инвеститори в региона (http://plovdiv.careerdays.bg/).

 

Какво е необходимо, за да е успешен такъв проект? Очевидно наличието на работни места само по себе си е недостатъчно. За да се привлекат ефективно хора и миграцията им да е успешна и дългосрочна, трябва да са решени и някои други въпроси.

 

Жилища. Трудовата миграция е свързана с промяна на жилището, като новото жилище най-често е под наем. Трябва в приемащия регион да има достатъчен брой свободни жилища, които да могат да бъдат наети. Наемите също трябва да са „по джоба“ на привлечените кадри, т.е. да не са такива, че икономическата изгода от преместването да се губи.

 

Детски градини, училища и университети. Много често в такива случаи се преместват цели семейства. За децата им трябва да има осигурени достатъчно места в детските градини училищата и университетите в населеното място. Тези учебни заведения трябва да имат и поне същото качество като тези, от които се местят децата. Иначе това местене би било неизгодно за семействата.

 

Културен живот. Хубаво е да има и достатъчно възможности за задоволяване и на духовните потребности на пристигащите.

 

Сигурност, качество на живота и т.н. Списъкът е дълъг и всеки индивид и всяко семейство има своите индивидуални допълнителни причини за миграция.

 

Приемащите предприятия със сигурност биха могли да помислят за програми в помощ на прместващите се работници и служители, особено по отношение на жилищата и обучението на децата. Това би създало и допълнителна лоялност у новите кадри.

 

Всички тези фактори не са и не могат да бъдат под контрола и влиянието на една единствена компания. Но когато бизнесът и общините работят заедно, както в Пловдив и региона, нещата стават възможни.

 

Естествено за самото привличане на хората, HR специалистите, които работят с тях, трябва като минимум да са много добре подготвени с отговорите на всички изброени по-горе въпроси. Само така то е възможно. Допълнителната полза за фирмите е развитието на тяхната работодателска марка не само в региона, в който работят, но и в регионите с все още голям брой свободни кадри. А това е все по-важен фактор за дългосрочния им успех.

---------------------------

Снимката е от срещата в гр. Стамболийски, проведена в рамките на Информационни дни на кариерата (http://plovdiv.careerdays.bg/).

Остави коментар

Коментари (2)

  • Христо Стоянов
    преди 7 години
    "Пазар на кандидата" - има опит най-вече от IT сектора и при някои инженерни специалности и длъжности. При трудовата мобилност до сега опита беше от "цяла България" към София. Трябва да се получи и в посока Пловдив. Успех!
  • Ganita Toseva
    преди 7 години
    В последните години чуждестранните предприятия решиха, че трябва да се експлоатира българина, като освен, че му се плащат страшно ниски заплати, но не му се осигурява жилище. Работниците от селата са принудени да пътуват по час и половина или два на ден. Времето е пари. А колко лесно би било ако се построят жилища за работниците, както е в Англия, както е и в Америка. Дори и каравани за работниците биха свършили работа. В момента в Пловдив постоянно се отварят нови производства, но няма качествена работна ръка. Ръководството не обгрижва най-важният си ресурс и от там се получава една въртележка.