Как работодателите могат да осигурят противоепидемична защита на своите служители?

 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=GOmzCM6B5Tw

Какво съветва инж. Димитринка Стоянова, част от екипа на ЛОТ КОНСУЛТ

Съветите към нашите клиенти в тази усложнена епидемична обстановка са свързани с осигуряване на необходимата защита за всички работещи и посетители във фирмата.

Основна цел на препоръчваните от нас противоепидемични мерки за защита на работещите е максимално ограничаване на възможностите за разпространяване на коронавируса в компанията и създаване на условия за по-ефективно използване на наличните средства за превенция.

Мерките, които могат да помогнат за предотвратяването на разпространение на зарази на работното място, включват:

 • Въвеждане, при възможност, на работа от разстояние или гъвкаво работно време, според указанията на МТСП и ИА Главна инспекция по труда;
 • Ограничаване струпването на работещи в работните помещения и при възможност поставяне на вътрешни прегради между работните места.

Специално внимание обръщаме на необходимостта от въвеждане на технически и организационни мерки за защита на служителите и посетителите в сградата на фирмата.

Акцентираме върху задължителните мерки, които трябва да се предприемат по пропускателния контрол, например: да се измерва телесната температура на всеки служител и на всеки посетител на сградата и да се допускат само лица, които нямат повишена телесна температура. Необходимо е и ограничаване на комуникацията с външни лица присъствено.

Особено важна приоритетна мярка, с която може да се ограничи разпространението на Covid-19, е да се оцени рискът за здравето и безопасността на работещите във фирмата от заразяване. Да се идентифицират потенциалните източници и възможните огнищата за разпространение на вируса. Източници на риск могат да бъдат: заболели работници и служители, лица, пътували в страни и региони с разпространение на вируса, лица с контакти със заболели, в т.ч. членове на семействата им, а огнища – местата за събиране на големи групи хора.

Задължително е провеждането на извънреден инструктаж на работещите с въпроси, отнасящи се до рисковете и прилаганите мерки за предпазване от заразяване (без събиране на големи групи от хора), както и разпространяването на нагледни информационни материали и указания за безопасно поведение на персонала.

Други мерки, които могат да се предприемат:

 • Да се определи ред за информиране на всички работещи в случай на заболяло лице, с което те са били в контакт, и указание относно процедура, която следва да се прилага в този случай;
 • Да се изготвят вътрешни правила за почистване и дезинфекциране на работните места и санитарните възли;
 • Да се въведе физиологичен режим на труд и почивка, позволяващ по-чести почивки за прилагане на хигиенни мерки, включително дезинфекциране на работните помещения;
 • Да се определи ред за съхраняване и унищожаване без риск на използваните лични предпазни средства, включително и работно облекло, които са били в контакт с вирусоносител;
 • Да се ограничат пътуванията – лични и служебни, ако не са наложителни;
 • Да се ограничат събирания на много работещи на едно място, особено в работните помещения. Да се поддържа минимална дистанция поне от 1.50 метър разстояние;
 • Да се въведат гъвкави форми на работа – работа от разстояние, надомна работа и др.;

Необходимо е ръководствата на фирмите да организират осигуряването на подходящи:

 • измиващи препарати и дезинфектанти, включително средства за измиване на очите и/или антисептични средства за кожата;
 • лични предпазни средства, като маски за защита на горните дихателни пътища, при необходимост – защитни ръкавици, и др.;
 • контейнери за съхранение на използваните личните предпазни средства и използваните хигиенни материали и др.

За нашите клиенти разработихме и предоставихме Правила за лична хигиена на персонала, в т.ч. Правила за измиване на ръцете, правила за поставяне и използване на маски, правила за използване на ръкавици.

Основните съвети относно личната хигиена на работещите, които отправяме към нашите клиенти, са:

– да се поддържа високо ниво на лична хигиена по време на работа;

– да се почиства периодично и дезинфекцира работното място. Повърхностите на работното оборудване, вкл. маси, бюра, клавиатури, машини, апарати да бъдат редовно избърсвани с дезинфектант, тъй като заразяването на повърхности, докосвани от служители и клиенти, е един от основните пътища на разпространение на заразата от COVID-19;

– да се поддържат ръцете чисти, като се измиват редовно и преди започване на работа, както и след всяко посещение на битовите помещения и тоалетните;

– да не се допуска кихане и кашляне в работните помещения, тъй като биха довели до замърсяване на работното оборудване, мебелите, материалите и др.;

– да не се пипат носът, устата и главата;

– да не се пипат подове, стени и други повърхности със съмнителна чистота;

– всеки, който има дори лека настинка, или много слаба висока температура (от 37,30 C нагоре), трябва да си остане у дома и да се изолира от други хора. Това важи и за лица, които са взели обикновени медикаменти като парацетамол/ацетаминофен, ибупрофен или аспирин, които могат да прикрият симптомите на заразата.

Ролята на експертите по здраве и безопасност

Експертите по здраве и безопасност организират изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове, в т.ч. и от заразяване на работещите с COVID-19.

Мерките за минимизиране на риска от заразяване, които експертите по здраве и безопасност трябва да предложат за утвърждаване от работодателите, трябва да са съобразени с предписанията на здравните органи и могат да бъдат насочени в две направления: организационни и технически.

При изготвяне на оценката на риска трябва да участва лекарят от Службата по трудова медицина, с която предприятието има договор. Задължението за утвърждаването на мерките и по отношение на контрола за тяхното изпълнение е вменено на работодателя.

Част от организационните мерки са свързани със:

 • Оценяването на риска от евентуална зараза. Нивото на този риск зависи в голяма степен от големината и дейността на предприятието, например дали има струпване на голям брой работници в едно помещение, дали се обслужват външни клиенти, дали е възможно прилагане на работа от разстояние и др.;
 • Информиране на работещите за риска и прилаганите мерки за защита в предприятието, включително и провеждане на извънреден инструктаж;
 • Организиране на разпространението на информационни материали, свързани със защитата от разпространението на COVID-19 и указания за безопасно поведение на персонала;
 • Разработване на мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на фирмата, отнасящи се за външни лица. Например: ограничаване на достъпа на външни лица на територията на предприятието; външни лица с грипни симптоми, включващи температура, болки в гърлото, кашлица и т.н., да не се допускат на територията на предприятието;
 • Осъществяване на контрол по спазване на добра лична хигиена, чрез измиване и дезинфекциране на ръцете, при всяка потенциална възможност за замърсяване;
 • Периодични проверки за използване на предоставените лични предпазни средства за индивидуална защита;
 • Извършване на проверки относно редовното дезинфекциране на работното оборудване и работното място;
 • Разработване на указания за реда за съхраняване и унищожаване без риск на използваните лични предпазни средства, включително и работно облекло, които са били в контакт с вирусоносител.

Какви са грешките и правилните мерки, които работодателите взимат в извънредната ситуация?

 

Остави коментар

Коментари (0)

  Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!