Кът на японската икономика на Дни на кариерата – ИТ, Комуникации и Аутсорсинг в София

За първи път тази година в рамките на традиционното за българския пазар кариерно изложение Дни на кариерата – ИТ, Комуникации и Аутсорсинг ще има специален кът на японската икономика.

20 японски компании ще присъстват в София на 14 октомври в търсене на новите си служители. Кът на японската икономика се организира съвместно с Mynavi Corporation и Министерство на икономиката на Япония (Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)). Фирмите ще предлагат както възможности за работа от дистанция, така и опции за релокация. Компаниите в този кът са работодатели, които нямат представителство в България и не присъстват на българския трудов пазар.

Горди сме, че Министерство на икономиката, търговията и индустрията на Япония се довери именно на JobTiger заради опита и традициите в провеждането на кариерни изложения с доказан ефект.

За Дни на кариерата – ИТ, Комуникации и Аутсорсинг:

Форумът дава възможност на студенти и специалисти, които търсят кариерно развитие в областта на информационните технологии, телекомуникациите и аутсорсинг индустрията, да се срещнат с компаниите лидери в секторите и да открият своето ново работно място или шанс за участие в стажантска програма.

За поредна година събитието ще се проведе в четири академични града – София, Пловдив, Варна и Габрово и виртуално на специализираната платформа на Brazen Technologies.

Тазгодишните събития във София, Пловдив и Варна ще се проведат в събота. Пилотното съботно издание на Национални дни на кариерата 2023 в същите три града през април се проведе при изключителен интерес и доказа, че провеждането в съботен ден е не само добра идея, но и практически отвори вратите за работещите и даде възможност на по-голяма аудитория да присъства на живо.

Събитието се организира от компанията за комплексни HR услуги JobTiger.

Бронзови спонсори са Strypes, Siemens и Tick 42.

Програмa:

  • София - 14 октомври 2023
  • Виртуален ден - 17 октомври 2023
  • Габрово - 19 октомври 2023
  • Пловдив - 21 октомври 2023
  • Варна - 21 октомври 2023

 

Japanese Economy Corner at Career Days - IT, Communications, and Outsourcing in Sofia

20 Japanese companies will be present in Sofia in October in pursuit of IT talent

This year, for the first time, there will be a special corner of the Japanese economy at the traditional Bulgarian Career Days - IT, Communications, and Outsourcing.

20 Japanese companies will be present in Sofia on 14 October in search of their new employees. The Japanese Economy Corner is organized in cooperation with Mynavi Corporation and the Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry (METI).

Companies will offer both remote work opportunities and relocation options. The companies in this corner are employers that do not have a representative office in Bulgaria and are not present in the Bulgarian labor market.

We are proud that Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry has placed its trust in JobTiger for its experience and tradition of hosting career fairs with proven impact.

About Career Days - IT, Communications, and Outsourcing:

The forum gives students and professionals looking for career development in the IT, telecommunications, and outsourcing industries the opportunity to meet the companies-leaders in the sectors and discover their new job or a chance to participate in an internship program.

Once again, the event will be held in four academic cities - Sofia, Plovdiv, Varna, and Gabrovo and online on the specialized platform of Brazen Technologies.

This year's events in Sofia, Plovdiv, and Varna will take place on Saturday. The pilot Saturday edition of the National Career Days 2023 in the same three cities in April was held to exceptional interest and proved that holding it on a Saturday was not only a good idea but also effectively opened the doors for working people enabling a larger audience to attend live.  

The event was organized by the complex HR services company JobTiger.

Bronze sponsors are Strypes, Siemens, and Tick 42.

Program:

- Sofia - 14 October 2023

- Virtual Day - 17 October 2023

- Gabrovo - 19 October 2023

- Plovdiv - 21 October 2023

- Varna - 21 October 2023

Категории: Общa темa/Other