ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА HRINDUSTRY.BG

Глава I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Раздел I. Дефиниции

HRindustry.bg по смисъла на тези общи условия е уеб-страница, предоставяща платформа за публикуване на информация, свързана с управлението на човешки ресурси, наричана още Системата. HRindustry.bg се администрира от Сдружение „Българска асоциация за управление на хора“, с ЕИК 175012964, седалище на управление гр. София 1000, ул. Княз Александър I No.16Б, ап. 14, и от “ДЖОБТАЙГЪР” ООД, гр. София, рег. по ф.д. № 12937/1999, седалище и адрес на управление: гр.София 1000, ул. Веслец №13, БУЛСТАТ: 130175259, регистрирано по ЗДДС, наричани за краткост „Администраторите на HRindustry.bg“, „Администраторът/ите“, които управляват услугите, информацията, профилите и съдържанието. Термините "Вие", "Клиент", “Посетител” и “Потребител”, използвани в настоящите условия се отнасят за всички лица и/или организации посещаващи и използващи тази уеб страница. Система, по смисъла на настоящите условия, е платформата hrindustry.bg и техните поддомейни.

Раздел II. Общи правила
 1. С тези общи условия се уреждат правилата за използване на услугите, предоставяни от HRindustry.bg на Клиента, както и правата и задълженията на Администраторите на HRindustry.bg, респективно – Клиента във връзка с тези услуги. С използването на HRindustry.bg, Клиентът се задължава да спазва всички правила и условия, изброени по-долу.
 2. Тези общи правила се отнасят за HRindustry.bg и техните поддомейни. Ако за някой от поддомейните има създадени общи условия за ползване, те са в сила за конкретния поддомейн.
 3. Цялата информация, съставянето и подредбата на HRindustry.bg, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на Администраторите. Използването на съдържанието на сайта е разрешено само за некомерсиални, лични цели, освен ако не е договорено друго между Клиента и Администратора. Всяка употреба извън този смисъл - публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на Администраторите, захранването на бази данни с комерсиална цел, разпространяването на текст под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда, както и всяка друга форма на комерсиално използване - е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.
 4. Всички търговски и запазени марки, и знаци, използвани в сайта, са собственост на техните съответни притежатели.
 5. Администраторите имат право, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, по всяко време без предварително известие, да променят или прекратяват всяко от условията и/или услугите на системата HRindustry.bg, чрез обновяване на този текст. Задължение на Клиента е да преглежда настоящите условия за промени.
 6. Клиентът е отговорен за всяка употреба на HRindustry.bg. Клиентът е отговорен и за поддържането на поверителността на информацията и паролата си. Клиентът е отговорен за използването на регистрацията му, с или без негово разрешение. Клиентът се съгласява незабавно да уведоми HRindustry.bg за всяко неупълномощено използване на регистрацията и паролата му.
 7. Страницата може да бъде използвана само за законни цели от потребителите. Приемайки настоящите условия, Клиентът се съгласява, че публикуваните контакти на физически лица и фирми могат да бъдат използвани от потребителите за осъществяване на връзка с тях във връзка с публикуваното от тях съдържание или техните компетенции или услуги в сферата на човешките ресурси. С приемането на настоящите условия, Клиентът се задължава да не използва тези контакти за други цели, включително, но не само, с цел маркетинг и реклама, освен ако това не е изрично уговорено с Администратора.
 8. Администраторите не гарантират за правдивостта, прецизността или надеждността на статиите, създадени от Клиентите. Администраторите не носят отговорност за съдържанието и достоверността на статиите, подписани от външни автори.
 9. С приемането на настоящите условия, Клиентът потвърждава, че само той е отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от него в HRindustry.bg.
 10. Клиентът няма право да публикува и редактира информация от името на трети лица без тяхно съгласие.
 11. Клиентът се задължава да използва HRindustry.bg законосъобразно. Клиентът няма право да публикува или разпространява чрез HRindustry.bg материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или на действащата нормативна уредба, както и, които без предварителното съгласие на Администраторите, съдържат реклама на други продукти и/или услуги.
 12. Администраторите имат правото, но не и задължението да контролира съдържанието на тази страница, за да следи спазването на настоящите условия за ползване, както и всички останали вътрешни правила, законови норми и официални държавни изисквания. Администраторите имат правото по свое усмотрение да редактират или да отказват да публикува материали и/или да предоставя услуги.

Глава II. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Раздел I. Правила за използване на информацията
 1. Приемайки настоящите Условия за ползване, Клиентът има право да преглежда и сваля при нужда единични копия от материалите на HRindustry.bg, единствено за лично и не комерсиално използване.
 2. Клиентът няма право:

  /а/ да използва тази страница в смисъл да предава, разпространява, запазва или унищожава материалите по начин, с който се нарушават или не се зачитат основни човешки или публични права;
  /б/ да публикува материали, които са дискриминационен характер или с които се нарушава поверителността, или права на трети лица;
  /в/ да изпраща непълни, неверни или погрешни данни, или информация, която не е негова собственост;
  /г/ да изпраща всякакви франчайз, пирамидални схеми, "клубни приятелства", договори на разпространителски или търговски представителни агенции или други бизнес възможности, които изискват предварително или периодично заплащане;
  /д/ да изтрива или променя всякакви материали, изпратени от други лица;
  /е/ да разпространява информация, която е под закрилата на авторското право, освен ако Клиентът е собственик на тези права или има разрешение от собственика да ги разпространява;
  /ж/ да разпространява информация, която съдържа търговски тайни, освен ако Клиентът не ги притежава или има разрешение от собственика;
  /з/ да разпространява информация, която нарушава права върху интелектуална собственост на други лица или правата, свързани със защитата на личните данни на други лица;
  /и/ да разпространява информация, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или объркваща за други Клиенти или за всяка друга личност;
  /й/ да разпространява снимки със сексуално съдържание или изявление;
  /к/ да разпространява информация, съдържаща вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, “cancelbots” или да извършва други действия, които са предназначени да причиняват щети, загуби от намеса, подмолни пречки или разрушаване на системата, базата данни или информацията и/или са насочени към извличане и употреба на чужда информация.

 3. Клиентът е отговорен за своите пароли за достъп, а също така и за последиците от тяхното предоставяне на трети лица.
 4. Клиентът има право да променя или поправя своята лична информация по всяко време.
 5. Администраторите имат право да отстранят или поискат редактирането на статии и новини, които по своя преценка счита, че не отговарят на настоящите Условия.
 6. Администраторите имат право да прекратят предоставяната услуга в случай, че има подозрения за нарушаване на настоящите Условия на ползване.
Раздел II. Правила по сигурността на страницата
 1. Клиентът няма право да нарушава или да се опитва да наруши сигурността на страницата, включително, без ограничения:

  /а/ да има достъп до данни, които не са предназначени за него или да влиза в регистрацията на друг клиент с парола и потребителско име, за използването на които не му е дадено разрешение;
  /б/ да се опитва да проучва, сканира или тества уязвимостта на системата или мрежата, или да прави пробив в системата, или други действия без съответна оторизация;
  /в/ да се опитва да се намесва с услуги, предназначени за който и да било друг Клиент, група или мрежа, в това число, но не само чрез средства за заразяване с вирус на уеб страницата, претоварване на трафика, претоварване на електронната поща, разрушаване на информацията;
  /г/ да изпраща нежелани е-мейли, включително промоции и/или реклами на продукти или услуги;
  /д/ да извършва всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на структурата на страницата.

 2. Клиентът носи отговорност за извършване на всякакви действия, които могат да доведат до нарушения на системата или мрежата.

Глава III. УСЛУГИ

Раздел I. Услуги за публикуване на съдържание

HRindustry.bg е платформа, предоставяща пространство за публикуване на мнения, статии, информация, рекламно съдържание и коментари, свързани с управлението на човешките ресурси.

/а/ Безплатни услуги: Всички материали, публикувани е секция „Статии“ са безплатни за специалистите, като тяхното съдържание се контролира, във връзка с избягването на публикуване на рекламно съдържание. Публикуването на материал става след одобрение от Администратора.
/б/ Платени услуги: Материалите, публикувани в секция „Новини“ се заплащат и изискват одобрение от Администратора. Цената за публикуване на новина с рекламно съдържание е 300 лв. (без ДДС). След заявяване на материал за публикуване, Администраторът ще предостави информация за плащането и издаването на съответния счетоводен документ.


Глава IV. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Раздел I. Предоставяне на информация
 1. При представянето от Клиент на съдържание във всяка общодостъпна част от страницата, включително частите за съобщения, събития и награди, Клиентът се съгласява и гарантира на HRindustry.bg и представителствата му, че на всеки друг Клиент е позволен достъп, дисплей, преглед, съхранение и репродуциране на съдържанието за лична полза. Съгласно настоящите условия, собственикът на такова място в страницата запазва всички права, които могат да съществуват в такова съдържание.

Раздел II. Условия по поверителността на информацията

При съгласие на Клиента, Администраторът може да използва предоставената от Клиента информация, за да го осведомява за допълнителни продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Клиента или да се свърже с Клиента във връзка с промени, извършващи се в страницата. В случай, че клиентът не е изразил несъгласие, Администраторът може да изпраща на посочения от клиента e-mail, без да разкрива на трети лица данните за контакт, рекламни съобщения и/или бюлетини.
Когато Клиент посещава hrindustry.bg, възможно е рекламни фирми-трети страни, като показват реклами на съответната фирма, да използват информация (която не включва лични данни на Клиента, в т.ч. име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно броя на посещенията на Клиента на тази и други страници с цел да бъдат показани реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Клиента. Повече информация за тази практика и възможностите за избор от страна на Клиента, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми, Клиентът може да намери на http://www.google.bg/privacypolicy.html.
Като трета страна в ролята на доставчик, Google използва "бисквитки" за показването на реклами. Бисквитки ("Cookies") представляват малко количество информация, изпращана от уеб сървър към уеб браузър, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Клиенът можете да избере да изтрие или не съответните бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Повече информация за "cookies" може да се намери на http://www.allaboutcookies.org/cookies/.
С помощта на "бисквитката" DART на DoubleClick, Google показва реклами въз основа на посещенията. Клиентът може да откаже използването на "бисквитката" DART, като посети страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google. Повече информация в тази връзка, Клиентът може да получи на https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557.

 1. Ако Администраторът реши да направи промени във връзка с политиката по поверителността на информацията, те ще бъдат публикувани в страницата.

Глава V. ОТГОВОРНОСТИ НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ И НА КЛИЕНТИТЕ

Раздел I. Отговорности на Администраторите
 1. Администраторите не могат и не потвърждават, че всеки Клиент е този, за когото се представя. Администраторите не могат и не се замесват в отношенията между клиентите, и нямат задължение да контролират поведението на посетителите в hrindustry.bg. В случай на спор между един или повече клиенти, hrindustry.bg (и неговите агенти и служители) не носи отговорност и се освобождава от претенции, искания и обезщетения (действителни и като последица, директни и индиректни) от всякакъв вид и естество, произтичащи или по някакъв начин свързани с такъв вид спорове.
 2. Администраторите по правило не контролират информацията, предоставена от клиентите на разположение в уеб страницата. При съобщение от страна на Клиент за информация, за която се твърди, че не съответства на настоящите Условия, Администраторите могат да разследват тези твърдения и да определят добросъвестно и по свое усмотрение дали да отстранят или да поискат отстраняване или да отстранят информацията. Администраторът не е задължен и не носи отговорност към клиентите за изпълнение или неизпълнение на такива действия. Администраторът има право да изключи Клиенти и да не допусне техен бъдещ достъп до страницата при нарушаване на настоящите Условия или законите, както и право да прекъсне контакти, които са оскърбителни или незаконни.
 3. Администраторът няма задължение да прави проверка за точността, пълнотата или навременността на информацията в hrindustry.bg. Използването на страницата и информацията в нея е на риск на Клиента.
 4. Администраторът не носи отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в резултат на използване на информацията от страницата. При никакви обстоятелства Администраторът не носи отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена на Клиента от получена или неполучена информация чрез hrindustry.bg. Клиентът е длъжен да провери и оцени на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на необходимата му информация или друга част от съдържанието, достъпно чрез hrindustry.bg.
 5. Администраторът, неговите собственици, партньори, управители, служители и агенти не гарантират, че hrindustry.bg ще бъде достъпен непрекъснато и без грешки в достъпа, нито дават гаранции за резултатите, които могат да се получат при използването на hrindustry.bg, както и за точността, достоверността и сигурността на съдържанието на обявите, и на автобиографиите и мотивационните писма, както и друга информация, предоставена от клиентите.
 6. Администраторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от грешка в системата, прекъсване на достъпа, загуба на информация, дефекти, забавяне на операции, компютърни вируси, проблеми с връзката, кражба, разрушаване на системата или неразрешен достъп.
 7. Администраторът неговите собственици, партньори, служители и доставчици не носят отговорност за решения, основани на публикуваната информация.
 8. Администраторът не носи отговорност спрямо потребителите на системата, както и по отношение на трети лица, в случай, че Клиент публикува в сайта неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквато и да е информация, които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.

Раздел II. Отговорности на Клиента
 1. Клиентът изрично се съгласява да не търси отговорност от Администраторите за незаконно или обидно поведение на други клиенти, посетители или трети лица и в тези случаи клиентът носи изцяло риска от евентуални вреди.
 2. Клиентът се задължава да не търси отговорност от Администраторите, респективно неговите собственици, управители, служители и агенти за вреди, настъпили в следствие на ползването на услугите на HRindustry.bg от Клиента или от трето лице с неговите данни за достъп.
За да използвате този сайт, трябва да заявите, че приемате настоящите условия. В противен случай няма да имате достъп до услугите на Администраторите.
С влизането в сайта hrindustry.bg Вие декларирате, че приемате и ще спазвате тези условия. Всеки един потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, считано от първоначалното влизане в сайта HRindustry.bg.