Финансова грамотност за мениджъри

Упражнява умения за разчитане и анализ на финансовите отчети, за по-добро представяне и защита на бизнес идеи от финансова гледна точка

Gross margin, accrual, EBITDA, Capex, Opex, оборотен капитал, парични потоци, NPV и много други нови термини са част от езика на мениджърите във вашата компания. Но, вие все още не се чувствате комфортно с този език. В същото време, разбирането и прилагането на принципи и концепции от финансите се превръщат във важна предпоставка за вашия професионален успех.

Звучи ли ви позната тази ситуация? Онлайн работилницата "Финансова грамотност за мениджъри" подкрепя бизнес експертите във вземането на решения, използвайки финансова информация; надгражда уменията, нужни за да участвате в дискусии и да научите как да приложите различни техники за анализ на резултатите в ежедневната си работа.

Работилницата комбинира видео-съдържание и практически задачи за самоподготовка с групови сесии с фасилитатор в реално време за пренос на наученото в реалността и обратна връзка по задачите.

 

Ползи от работилницата

>>360° перспектива

Представя холистичен подход при разчитане и анализ на финансовите отчети и тяхното отражение върху стратегията и целите на компанията.

>>Фокус върху практиката

Упражнява умения за разчитане и анализ на финансовите отчети, за по-добро представяне и защита на бизнес идеи от финансова гледна точка.

>> Вземане на решения

Снабдява с инструменти и умения за активно участие в разрешаването на работни казуси, свързани с финансови умения за нефинансисти.

 

Темите на фокус

>> Баланс – използвани термини, основни принципи във финансите и счетоводството (амортизация, Capеx, Оpеx, разходи за придобиване на дълготрайни активи, приходи за бъдещи периоди и др.).

>> Отчет за доходите (ОПР) – илюстрация на подхода, cost of sales, SG&A, признаване на приходи и разходи, accruals, EBITDA.

>> Парични потоци – разлика между нетна печалба и нетен паричен поток, free cash flow.

>> Използване на финансовата информация за вземане на решения.

>> Оперативен оборотен капитал – вземания, материални запаси, задължения и период на завъртане на парите.