Проучване на HRS Bulgaria: “Предпочитани модели на работа”, второ издание 2024

Не се очакват драстични промени в работните модели в секторите на информационните технологии и аутсорсинг в България през следващите 6 месеца.

 

През последните години работният пейзаж в България преминава през динамична трансформация, като се появяват разнообразни подходи, включително хибридни и дистанционни форми на работа, в допълнение към традиционния офис. 

За да проследи налагащите се промени на пазара на труда, екипът на HRS Bulgaria проведе пазарно онлайн проучване сред 70 работодатели и 660 служители, на тема „Предпочитани работни модели“. Целта бе да се събере и анализира актуална информация за възприемането на новите модели на работа в България през 2024 г. и да си отговорим на въпроса „Ще има ли драстични промени в моделите на работа, следвайки глобалните тенденции за връщане на служителите в офиса?". Съпоставянето на  данните с тези от миналогодишното проучване ни дава възможност да проследим тенденциите. Фокусът е както върху предпочитанията на работещите по отношение на различните модели и влиянието им върху решенията при търсене на работа, така и върху гледната точка на работодателите. 

Докладът е предназначен да предостави ценна информация за субективните възприятия на работещите и работодателите взели участие в проучването на работните модели през 2024 година в България и да насърчи сътрудничеството между двете страни. 

"Има различни проучвания по темата за работните модели - ние представяме гледната точка за пазара на труда в България. Второто издание ни позволява да проследим тенденциите в нагласите сред работодателите и служителите.“, коментира за "HR Industry" Милка Гълъбова, ръководител на отдел „Проучвания и консултации“ към HRS Bulgaria.

Най-активна сред участниците е възрастовата група на 25-34-годишните, следвана от групата на 35-44 годишните. Любопитен факт е, че почти 13% от респондентите комбинират работа и учене. Разбира се най-голям брой работещи и учащи има във възрастовата група 18-24, следвана от групата на 25-34 годишните. При 35-44 годишните този процент е по-малък, но не незначителен.

Най-широко в проучването са представени служителите в сферите аутсорсинг, информационни технологии и финансовия сектор. Компаниите са представени почти равномерно с 37% малките предприятия, с 33% средните предприятия и с 30% големите предприятия. Най-голямо участие има от страна на аутсорсинг и компании в сферата на информационните технологии. Това е и основната целева група на изследването.

Докато България се ориентира в развитието на новите модели на работа, е изключително важно да се отбележи, че над 90% от работодателите, анкетирани през 2024 г., не планират да променят настоящите си схеми на работа. Освен това близо 58% запазват същия дял на служителите, работещи дистанционно.

Постигането на здравословен баланс между работата и личния живот остава основен приоритет за служителите, а комуникацията, ангажираността и работните отношения остават ключови предизвикателства според работодателите.

В статията са изобразени някои графики от проучването, които показват нагласите относно предпочитаните модели на работа.

Figure 1

Фиг.1 Предпочитания на служителите относно работния модел | Източник: HRS Bulgaria

Наблюдава се нова тенденция сред служителите да отдават предпочитанията си за четиридневна работна седмица. Трябва да следим този сравнително нов модел на работа и да проучим задълбочено доколко ясно е, че разпределението на четиридесетте  законови часа седмично, за да си нает на пълно работно време, трябва да се изработят за четири дни, вместо за пет. Това означава, че трябва да работите с удължено работно време през тези четири дни. Това ли е, което търсят работещите родители, опитвайки се да съвместяват семейните и служебните си задължения?

Отношението на работодателите към новите работни модели беше измерено с въпроса „Смятате ли да промените работния модел на служителите си?“. Мнозинството (над 90%) от анкетираните работодатели нямат намерение да променят модела на работа, по който работят служителите им, а близо 58% остават непроменен и дела на служителите, които работят дистанционно. Тези данни отговарят на основния ни въпрос „Ще има ли драстични промени в моделите на работа, следвайки световните тенденции за връщане на служителите в офиса?“. 

Figure 2

Фиг. 2 Намерения на работодателите относно работния модел на служителите им | Източник: HRS Bulgaria

За да разберем как новите модели на работа се отразяват на компаниите попитахме ръководителите за мнението им относно някои от най-често дискутираните позитивни черти на дистанционната работа. Резултатите показват, че над 50% от анкетираните работодатели подкрепят твърдението, че дистанционният модел на работа помага за намаляването на разходите. Близо 58% от анкетираните работодатели изразяват съгласие с мнението, че им помага при подбора на персонал. Допълнително близо 45% забелязват намаление в текучеството на кадрите. 

Цялостно работодателите са по-склонни да оценят положителните ефекти на новите модели на работа в сравнение с предходната година.

Figure 3

Фиг. 3 Позитивни аспекти на дистанционния модел на работа за работодателите| Източник: HRS Bulgaria

След което надникнахме сред най-често споменаваните отрицателни особености на дистанционната работа. В отговорите си, компаниите се обединяват около мнението за негативното влияние върху продуктивността и комуникацията. От друга страна се забелязва понижение на притесненията за индивидуалната обвързаност с организацията, въпреки че близо 68% са съгласни с това твърдение. 

 Figure 4

Фиг. 4 Негативни аспекти на дистанционния модел на работа за работодателите | Източник: HRS Bulgaria

Организациите, които планират да продължат в дългосрочен план да използват новите модели на работа трябва да насочат усилията си към изграждане и внедряване на обмислени и базирани на данни стратегии за това как най-добре да изграждат и подобряват културата на компанията в дистанционен режим, така че да насърчават сътрудничеството и комуникацията между служителите си, между отделите, между ръководството и екипите.

В доклада от проучването ще откриете още различни обстоятелства и фактори, които влияят или могат да повлияят на ангажираността на служителите. Това, разбира се е сложен процес и не може да бъде обхванат изцяло от девет въпроса. Въпреки това, изследването ни се стреми да улови някои от нюансите, свързани с влиянието на дистанционната работа върху наетите лица.

В HRS Bulgaria вярваме, че трябва да насърчаваме сътрудничеството между компаниите и служителите, за да се справим с динамичния преход в работната среда в България.

Чрез подобни проучвания и задълбочено разбиране на гледните точки на всички заинтересовани страни, можем да изградим бъдеще на работата, което е от полза за всички.

Пълната версия на доклада от изследването и повече детайли за резултатите можете да откриете в линка по-долу.

Вижте пълния доклад на български език

QR

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!