Защо средният мениджмънт е ключът към изпълнението?

 

Знаете ли какво означават съкращенията “6MT” и „7DSG“? Това са обозначения на различни скоростни кутии на новия модел на VW Passat, снабден с един и същи двигател, с една и съща ходова част, но с различни характеристики за среден разход на гориво, максимална скорост и ускорение.

Защо скоростната кутия е от такова значение за някои от съществените характеристиките на автомобила? Тя изпълнява няколко функции, които много напомнят ролята на мениджърите от средно ниво във всяка организация:

Скоростна кутия

Среден мениджмънт

Предавателна функция  - предава въртящия момент от двигателя към колелата, при спазване на закона за запазване на енергията;

 Връзка между топ мениджмънта и  изпълнителски състав, при запазване на  енергията на взетите решения

Редуцираща функция – промяна на скоростта на движение;

Скоростта на вземане на решения, скоростта  на предаване/приемане на информацията,  скоростта на прилагане на промените

Промяна на посоката (напред/назад) - не двигателят и ходовата част, а скоростната кутия определя посоката на движение;

 Понякога средният мениджмънт може да  промени драстично посоката на изпълнение  на управленските решения

 

Подобни функции изискват специални компетенции от средното ниво на управление на всяка организация.

1. Професионални компетенции -  защото са рефери на проблеми или казуси от предмета на бизнеса. Те са супервайзори, тийм лидери, началници на отдели и други и обикновено са най-компетентните в дадената предметна област. Много често това е резултат от кариерно развитие или избор на екипа.

2. Компетенции по планиране и организация на операциите – те са служителите, които трябва да могат да декомпозират работните потоци на единични операции, да подредят и оптимизират последователността им с цел минимизация на ресурси и време. Те определят конкретната нужда от увеличаване/намаляване на ресурсите, на база на отчитане на натоварването и ефективността на всяка операция.

3. Компетенции по управление на процеси – обикновено средният мениджмънт, дори да не е въвлечен в прогнозирането и планирането на процесите, той задължително играе голяма роля при внедряването, отчитането и обратната връзка. Тук се касае за компетенции по поставяне/отчет на задачи, управление чрез цели, измерване на представянето (ключови показатели), управление на компенсациите – бонус/малус системи, изпълнение на планове, графици, норми и лимити. Голяма част от работата им преминава в наблюдение, измерване и отчитане на извършеното.

4. Компетенции по управление на хора – те са основните изпълнители на фирмените правила и процедури по наемане/освобождаване на хора, въвеждащи и последващи обучения, атестиране и оценка на персонала, управление на текучеството, управление на производителността и ефективността на труда. Високи са изискванията към тях за тренинг, менторинг и коучинг.

5. Компетенции по управление на знания – събиране и обработка на знания за/от предметната област на бизнеса, съхраняване и предване на знания, умения и компетенции, специфични за дадената организационна култура, лидерски стил и фаза на развитие на организацията. Тази част значително надхвърля традиционните методи и форми на класическо обучение.

6. Компетенции по емоционална интелигентност и медиаторство – средните мениджъри са проводниците на фирмените ценности, фирмената визия и мисия в ежедневните задачи на бизнеса. Много често те са катализатори на различни процеси на фирмената култура и динамика, свързани с появата на неформални лидери и групи, решаване на конфликти, съзнателно/несъзнателно бойкотиране на изпълнението на задачите, прояви на недобросъвестност, неангажираност и нехайство. Това изисква висока подготовка в областта на меките умения и компетенции.

Подобна теза определя основният извод: „Компетентността и ефективността на средния управленски състав във всяка организация е изключителна задача и грижа на самата организация. 

За разлика от висшия мениджмънт, където ролята на външните фактори, на базовите знания и компетенции от организирани форми на обучение, на опита и рутината, придобити на управленски позиции в други организации, имат по-голяма тежест.“ 

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!