Длъжностна характеристика

Длъжностната характеристика е част от задължителните документи, съпътстващи трудовия договор. В нея се регламентират правата и задълженията на работника или служителя, свързани с характера на възложената работа, произтичащ от длъжността, за която се сключва трудовият договор. 

 

Също така се посочват характерните особености на всяка една заемана длъжност, като кода по НКПД, образователните и квалификационни изисквания за длъжността, работното място, трудовите задължения и отговорности на работника или служителя, условията на работа, необходимите умения и компетенции, осъществяваните връзки и взаимодействия с други длъжности при работодателя и други.

Според чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда (КТ), при сключване на трудов договор работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя длъжностна характеристика. Екземпляр от длъжностната характеристика се връчва срещу подпис на работника или служителя, като задължително се отбелязва датата на връчването. Поради това тя е документ, който задължително се съхранява в поддържаното на хартия или електронно трудово досие на работника или служителя

От сключения трудов договор, длъжностната характеристика и указанията на работодателя следва да е ясно какви са трудовите задължения на работника или служителя, за изпълнението на които се плаща договореното трудово възнаграждение. Налагането на дисциплинарно наказание за неизпълнение на трудовите задължения е възможно, единствено ако конкретните задължения и отговорности на работника или служителя са определени в длъжностната му характеристика.

Всеки работодател сам разработва и утвърждава длъжностна характеристика за съответната длъжност, като определя точно задълженията на работника или служителя според конкретните особености на работата, за която наема лицето. 

Няма пречка работодателят да създаде комбинирана длъжностСъгласно т. 17 от Методологичните бележки към Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., когато естеството на работата се характеризира със съвместяване на функции и задачи, характерни за повече от една длъжност, длъжността се класифицира само с един код, като за неговото определяне се използват следните приоритети: 

1. На длъжността се присвоява кодът на единичната група с най-голям относителен дял от времето, необходимо за изпълнение на задачите; 

2. Приоритет имат длъжностите, свързани с етапа на производството, а не с търговията, транспорта или услугите;

3. При комбиниране на задължения, изискващи различни равнища на образование и квалификация и различен стаж, приоритет има длъжността с най-висока степен на квалификация. 

Следва да се уточни, че в случаите, когато длъжностно наименование от Класификацията не отразява точно спецификата на конкретната работа, в края на съществуващото наименование може да се въведе кратко допълнително уточнение (чл. 8, ал. 2 от Правилник за прилагане на националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.).

При изготвяне на длъжностното разписание работодателят или определено от него лице използва длъжностни наименования и съответния им код от Класификацията въз основата на анализ на съдържанието на труда, като се съобразява с функциите, задачите и изискванията за минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на длъжността, определени в длъжностната характеристика.

 

Важна забележка!

Настоящото изложение не съставлява правно становище, препоръка за действия или бездействия. То отразява единствено мнението на автора. 

Винаги търсете правна помощ и съдействие по конкретни въпроси от своята дейност.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!