Нова, облачна версия на "Изследване на ангажираността на служителите"

   Много скоро, на ваше разположение ще е новата, облачна версия на „Изследване на ангажираността на служителите“, по утвърдената в последните години методика на „Audit Advice Associates” http://hrauditadvice.com/

   При формиране на идейния проект и техническото задание, заложихме на тенденцията за достъпен 24/7, мащабируем и гъвкав (настройваем) софтуерен инструмент, с интуитивен интерфейс. Решихме да минимизираме досегашната „решаваща намеса“, на външни за изследваната компания експерти. Това, разбира се, беше повлияно и от несигурността и ограниченията за посещения, за срещи и работа на терен на нашите специалисти, в режим на противоепидемични мерки.

   Какво запазихме от оригиналната методика на Audit Advice Associates и предишната версия на софтуера:

-       17 фактора (драйвера) на ангажираност от области, влияещи пряко на бизнес резултатите на компанията, като: лидерство, корпоративна култура, работна среда, признание, фокус върху качеството, оценка на представянето и др.;

-       72 положителни твърдения, приложими за всеки бранш и размер на компаниите, с възможност за отговор в петстепенна скала;

-       8 въпроса, съдържащи демографски данни за участниците в изследването – възраст, общ трудов стаж, стаж в компанията, образование, структурна единица (дирекция/отдел/цех) и др.;

-       Основен доклад – в онлайн вариант, съдържащ визуализация на резултатите по фактори на ангажираността и разпределение на отговорите на всеки въпрос, с възможност за филтриране по различни демографски фактори;

-       Доклад-анализ (при поискване) – презентация, съдържаща статистически анализ на данните, карта на ангажираността, бенчмаркинг с бранша и топ 3 компании от изследването, корелационен и факторен анализ, SWOT анализ и препоръки за подобрения.

   Какво добавихме и надградихме:

-        Направихме ролята на Мениджърите по управление на персонала (HRM) ключова в изследването - самостоятелно администриране  на цялото изследване, следвайки алгоритъма и технологичната последователност. Това включва въвеждане на определени базови данни за компанията, но и настройка на параметри като: началото и края на кампанията, периодичността и честотата на провеждане и други. Предвид новата роля и отговорности на HRM, предвиждаме разширена помощ, обучителни сесии и самообучителни материали по софтуера и администрацията му. 

-        Позволихме предефиниране на отговорите на демографските въпроси за йерархичната структура и териториалната дислокация на компанията. По такъв начин, въпросникът се адаптира към текущата структура на компанията. Това обаче, не отнема задължението на HRM да информира всички участници за евентуалните обобщения или разделения на структурните нива при отговорите. Последното се отнася и до въпроса за категорията персонал в компанията, поради неосведомеността на част от служителите за категориите и класовете по НКПД.

-        Добавихме възможност за съчетаване на изследването на ангажираността, с проучване на мнението на служителите, по дефинирани от HRM въпроси и отговори. Добра практика в пилотните изследвания на новия софтуер, се оказа „комбинирането“ на въпросите от изследването с конкретни въпроси на ръководството към служителите – например: относно взетите мерки за работа от разстояние, компенсаторните механизми на принудително отсъстващите от работа, грижата за семейството и децата на служителите и др.;

-        Добавихме възможност за предварително ценообразуване, онлайн плащане, получаване на електронна фактура и други, автоматизиращи финансово-счетоводните дейности при извършване на услугата.;

-         Адаптирахме софтуера за всякакви устройства – компютър, таблет, смартфон;

   Официалното стартиране на приложението ще е в началото на април. Софтуерният инструмент е достъпен през Marketplace на https://hrindustry.bg/

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!