Бонуси, премии, целеви награди

Все повече работодатели, с цел стимулиране и насърчаване на трудовия процес в предприятието си, въвеждат в своята работа различни бонусни системи, предназначени да мотивират служителите и да ги подпомогнат да развиват своя потенциал и възможности в полза на фирмата.

Разпределянето на различни бонуси, премии и целеви награди, обаче, поставя въпроса кои от тях следва да бъдат включени в изчисляването на обезщетенията, които се правят въз основа на брутната работна заплата на служителите (обезщетения при ползване на платен годишен отпуск, обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение и др.).

Дали допълнителните възнаграждения трябва да се включат в изчисляването на обезщетенията, които се правят въз основа на брутната работна заплата, зависи от това дали те са с постоянен или непостоянен характер. За да се извърши законосъобразно тази преценка, е необходимо всяко допълнително възнаграждение да бъде изследвано по същество, включително предвидените от работодателя условия и начини за неговото изплащане. Характерът на конкретното допълнително трудово възнаграждение се определя за всеки индивидуален случай.

Според приложимите нормативни актове, за допълнителни възнаграждения с постоянен характер се считат и допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

В практиката на работодателите е налице и затруднение относно преценката дали нощният труд има характера на допълнително възнаграждение с постоянен характер. Тук отново е необходимо да се извърши и професионална компетентна преценка за всеки отделен случай когато е налице заплащане на нощен труд на работниците и служителите.

Отделно от горното, при изплащането на различните бонуси, следва да се внимава за недопускане на дискриминация. Третирането на един служител по-неблагоприятно на основата на защитения признак "лично положение" отколкото е бил третиран друг служител при сравними сходни обстоятелства, представлява дискриминация.

За да не възникнат неблагоприятни последици за работодателя, свързани с изплащането на различни видове допълнителни възнаграждения, е необходимо коректно и детайлно професионално оформяне на вътрешните актове на предприятието, имащи отношение към изплащането на различните бонуси, включително познаване на правната материя, становищата и инструкциите на българските институции с цел недопускане на грешки и непълноти в трудовоправните отношения между работодателя и неговите служители.

Българска Консултантска Група (Bulgarian Consulting Group, www.bulgarianconsulting.eu) разполага с екип от експерти в областта на трудовото право, чиято основна цел е предоставяне на максимална защита на правата и интересите на българските работодатели, включително чрез оформяне и разписване на сигурна и законосъобразна трудова документация. В началото на годината, създадохме и пилотния за България проект HR Advocate - уникална екосистема, която обединява опита на специалисти от различни области заети с управлението на работното място като основно понятие във всяка една организация (hradvocate.eu).

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!